Mai Anh Đào T.; HuyN. V. Nhận xét đặc điểm lâm sàng của lác cơ năng có hội chứng A-V . Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 15, n. 6, p. 64-68, 1 tháng 12 2020.