Phương T. T. Quy trình điều trị trầm cảm bằng kỹ thuật kích thích từ xuyên sọ. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 14, n. 4, 19 tháng 7 2019.