HướngN. V.; PhiL. T. Nghiên cứu mối liên quan của thuốc kháng động kinh phenobarbital đến sa sút trí tuệ trên bệnh nhân động kinh cơn lớn vô căn người trưởng thành . Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 14, n. 1, p. 11-16, 2 tháng 2 2019.