MinhP. N.; Nghĩa Đinh V.; SơnN. T.; HảiL. T. T. Một số đặc điểm giải phẫu nhánh tận thái dương - trán dây thần kinh mặt chi phối cơ trán ở người Việt trưởng thành. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 15, n. 5, 25 tháng 11 2020.