PhúA. T.; LanN. T. N. Nghiên cứu đặc điểm của đau trên bệnh nhân thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 13, n. 8, p. 1-8, 29 tháng 9 2018.