TúT. N. Ánh; HàoN. T.; Em Đặng V. Nghiên cứu thay đổi nồng độ IL-17A và hs-CRP huyết thanh của bệnh nhân vảy nến thông thường điều trị bằng secukinumab. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 15, n. 5, 25 tháng 11 2020.