CườngN. T.; TốtN. H.; TuấnN. T.; HiênM. X. Đánh giá bước đầu vai trò của procalcitonin trong định hướng dừng kháng sinh ở bệnh nhân viêm phổi thở máy . Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 15, n. 5, 25 tháng 11 2020.