SơnP. T. Vai trò điện tim bề mặt trong đánh giá vị trí ngoại tâm thu thất nguyên phát xuất phát từ đường ra thất phải. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 15, n. 5, 25 tháng 11 2020.