VânL. T. K.; ViệnM. V.; AnhP. T. T. Đánh giá kết quả phẫu thuật sửa chữa hẹp đường ra thất phải tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 13, n. 7, p. 92-98, 7 tháng 7 2020.