AnhB. T. V. Laser quang động trong điều trị tân mạch dưới võng mạc vùng hoàng điểm do các bệnh ngoài thoái hoá hoàng điểm tuổi già. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 13, n. 5, 8 tháng 11 2018.