NguyênT. T.; Hưng N. D. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và sự hiện diện của tụ cầu vàng trong các tổn thương trứng cá bọc. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 13, n. 7, p. 27-32, 29 tháng 11 2020.