Văn ChủN. Đánh giá đặc điểm giải phẫu bệnh theo nhóm phân tử ung thư vú có thụ thể nội tiết âm tính. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 15, n. 3, 3 tháng 3 2020.