TuấnP. A.; NgọcN. V. Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh giãn phế quản trên cắt lớp vi tính. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 13, n. 4, 10 tháng 10 2018.