NgầnN. H.; LậpH. K.; SinhN. P.; TuấnT. V.; TuấnN. M.; HàT. M. Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về phục hồi chức năng sau đột quỵ não tại thành phố Thái Nguyên . Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 13, n. 4, 10 tháng 10 2018.