HưngN. M.; HùngT. T.; BằngN. V.; BaN. V.; ChuyênN. V.; QuangL. B. Đặc điểm bệnh tật của cộng đồng khu vực biên giới Tây Nguyên. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 13, n. 4, 10 tháng 10 2018.