MinhN. T.; LâmQ. H.; TiếnN. V. Tỷ lệ hình thành và chất lượng phôi nang trong nuôi cấy phôi ở nồng độ oxy thấp. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 13, n. 4, 10 tháng 10 2018.