TuấnP. A.; ViệnM. V. Đặc điểm hình ảnh u tuyến ức ở bệnh nhân nhược cơ trên cộng hưởng từ đối chiếu với típ mô bệnh và giai đoạn bệnh. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 13, n. 4, 10 tháng 10 2018.