CungL. X.; NgânN. Đình. Đánh giá kết quả điều trị đục thể thủy tinh sau ghép giác mạc bằng phẫu thuật phaco. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 13, n. 4, 10 tháng 10 2018.