HàoN. T.; HoàngN. V. Yếu tố nguy cơ tim mạch trên bệnh nhân vảy nến. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 13, n. 4, 10 tháng 10 2018.