TâmH. T. X.; VânB. T.; ÁnhT. N. Đặc điểm lâm sàng và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân vảy nến có hội chứng chuyển hóa. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 13, n. 4, 10 tháng 10 2018.