HùngN. X.; PhươngN. T. Kết quả điều trị rò hậu môn phức tạp tại Bệnh viện Việt Đức . Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 13, n. 3, 7 tháng 6 2018.