Tuấn KhoaB.; Thu HàL.; Quốc BảoD.; Đức SơnN.; Thị Thuỳ LinhN.; Thị HuyềnT.; Thị QuếL.; Trà MiN. Đánh giá thực trạng phẩm chất của đội ngũ cán bộ quân y công tác tại Bệnh viện Quân y 2018-2019 . Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 15, n. 4, 4 tháng 4 2020.