Văn Chủ N. Nhận xét đặc điểm lâm sàng của ung thư vú type phân tử lòng ống . Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 15, n. 4, 4 tháng 4 2020.