Trường GiangN.; Trung KiênN. Rối loạn đông máu và mối liên quan với độ nặng ở bệnh nhân đa chấn thương. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 15, n. 4, 4 tháng 4 2020.