Đình NgânN.; Xuân CungL. Một số yếu tố ảnh hưởng đến thời gian liền biểu mô ở mắt loét giác mạc khó hàn gắn được điều trị ghép màng ối thay thế. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 15, n. 4, 4 tháng 4 2020.