Minh XuânN. So sánh sự phát triển thể chất của trẻ sinh ra theo phương thức chuyển phôi tươi và chuyển phôi trữ. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 15, n. 4, 4 tháng 4 2020.