Thị Khánh TườngT. So sánh tỷ lệ tiệt trừ Helicobacter pylori của phác đồ 4 thuốc chứa levofloxacin với phác đồ 3 thuốc chứa levofloxacin ở bệnh nhân thất bại với phác đồ 3 thuốc chuẩn . Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 15, n. 4, 4 tháng 4 2020.