Đình CẩmT.; Tiến Trọng NghĩaH. Tương quan giữa đặc điểm lâm sàng với bất thường phản xạ H trên điện cơ ở bệnh nhân đau rễ thần kinh tọa do thoát vị đĩa đệm. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 15, n. 4, 4 tháng 4 2020.