Ngọc QuangP. M.; Minh ThắngD. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi, mô bệnh học của polyp tâm vị-thực quản. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 15, n. 4, 4 tháng 4 2020.