Văn Chiến Đỗ; Thành HuyN.; Nguyên SơnP. Bệnh tim mạch trong đại dịch COVID-19 . Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 15, n. 4, 4 tháng 4 2020.