ThuT. T. M.; LongN. T.; TiệpV. Q.; TâmT. T. H.; Đào N. T. A. Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả bước đầu điều trị u nguyên tủy bào ở trẻ em tại Khoa Nhi - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 13, n. 3, 7 tháng 6 2018.