HoaN. N.; BìnhT. T. Đánh giá hiệu quả của chốt sợi trong phục hồi thân răng hàm lớn. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 14, n. 2, p. 96-101, 29 tháng 11 2020.