KhâmV. V.; ĐồngT. V. Research changes of tests on treatment of severe traumatic brain injury with hypertonic saline 7.5% and mannitol. Tạp chí Y Dược lâm sàng 108, v. 13, n. 1, 12 Feb. 2018.