HưngN. V.; Tuấn Đào T.; Anh Đoàn H.; ViệtN. T.; TrọngN. T.; ThanhH. C. Mô tả đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi các khối u, nang lành tính vùng hạ họng thanh quản bằng Coblator II. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 19, n. 2, 30 tháng 12 2023.