TríT. Đức; HiếuT. H.; HảiL. N. Đình; ThúyP. N.; LộcN. T.; ThảoP. T. Giá trị thang điểm PNED trong tiên lượng bệnh nhân xuất huyết tiêu hoá trên không do dãn tĩnh mạch tại Bệnh viện Nhân dân 115 . Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 19, n. 1, 5 tháng 2 2024.