MinhP. N., Nghĩa Đinh V., & SơnN. T. (2019). Nghiên cứu giải phẫu định khu nhánh thái dương của dây thần kinh mặt ở người Việt trưởng thành. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 14(5). Truy vấn từ https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/96