YênN. T., & Lân Đặng H. (2019). Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị xuất huyết tiểu não tự phát. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 14(5). Truy vấn từ https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/87