TrungN. Đình, TốtN. H., NhậtN. Đức, NgaD. T., & AnhT. D. (2019). Đánh giá giá trị một số thang điểm dự báo tổn thương thận cấp sau phẫu thuật tim. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 14(5). Truy vấn từ https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/86