TuấnP. A. (2019). Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh u tuyến ức trên phim chụp cắt lớp vi tính. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 14(4). Truy vấn từ https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/73