HoàngN. H., TrungN. Q., DungN. T. K., & HàL. N. (2019). Mối liên quan giữa SUVmax với hình thái tổn thương di căn xương trên 99mTc-MDP SPECT/CT ở bệnh nhân ung thư. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 14(4). Truy vấn từ https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/69