Tuấn Nghĩa Đặng, Văn NamN., Anh HảiV., Việt AnhL., Thanh BìnhT., Công Hiếu Đặng, & Xuân BộT. (2020). Tổn thương động mạch vú trong sau chấn thương ngực kín: Báo cáo một trường hợp. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 15(8). Truy vấn từ https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/682