Mai Anh Đào T., & HuyN. V. (2020). Nhận xét đặc điểm lâm sàng của lác cơ năng có hội chứng A-V . Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 15(6), 64-68. Truy vấn từ https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/637