Phương T. T. (2019). Quy trình điều trị trầm cảm bằng kỹ thuật kích thích từ xuyên sọ. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 14(4). Truy vấn từ https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/62