PhúA. T., & LanN. T. N. (2018). Nghiên cứu đặc điểm của đau trên bệnh nhân thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 13(8), 1-8. Truy vấn từ https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/545