SơnP. T. (2020). Vai trò điện tim bề mặt trong đánh giá vị trí ngoại tâm thu thất nguyên phát xuất phát từ đường ra thất phải. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 15(5). Truy vấn từ https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/523