VânL. T. K., ViệnM. V., & AnhP. T. T. (2020). Đánh giá kết quả phẫu thuật sửa chữa hẹp đường ra thất phải tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 13(7), 92-98. Truy vấn từ https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/511