NguyênT. T., & Hưng N. D. (2020). Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và sự hiện diện của tụ cầu vàng trong các tổn thương trứng cá bọc. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 13(7), 27-32. Truy vấn từ https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/434