TuấnP. A., & NgọcN. V. (2018). Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh giãn phế quản trên cắt lớp vi tính. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 13(4). Truy vấn từ https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/425