HưngN. M., HùngT. T., BằngN. V., BaN. V., ChuyênN. V., & QuangL. B. (2018). Đặc điểm bệnh tật của cộng đồng khu vực biên giới Tây Nguyên. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 13(4). Truy vấn từ https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/420