MinhN. T., LâmQ. H., & TiếnN. V. (2018). Tỷ lệ hình thành và chất lượng phôi nang trong nuôi cấy phôi ở nồng độ oxy thấp. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 13(4). Truy vấn từ https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/419